תקנון

להורדת התקנון

 

פרק א' – מבוא:

1. השימוש בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
2. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר בלשון רבים, לפי העניין ולהפך.
3. כותרות הסעיפים הנן לצורכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

פרק ב' – הגדרות:
בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"המכללה" מכללת ניו מדיה (ב.ז) 2011 בע"מ ח.פ 514608397.
"סטודנט" מי שקיבל מכתב קבלה וסיים את הסדרת שכר הלימוד שלו באופן מלא לתוכנית הלימודים אליה נרשם.
"עדת חריגים" ועדה המורכבת מלפחות שני אנשי מנהלה בכירים מטעם המכללה.
"ועדת המשמעת" ועדה המורכבת מלפחות שני אנשי מנהלה בכירים מטעם המכללה, אשר תפקידה לדון במקרים של התנהגות המהווה הפרת משמעת.

פרק ג' – פתיח:

4. התקנון מיועד לסטודנטים אשר לומדים במכללה, בקורסים וההכשרות שהמכללה מציעה ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.
5. הוראות התקנון מחייבות את המכללה בכפוף לשינויים שיידרשו ע"פ צורך.
6. התקנון מתעדכן מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה ולכן על הסטודנטים מוטלת האחריות לעיין באתר המכללה ולבדוק לגבי השינויים שיחולו בתקנון מעת לעת.
7. המכללה תפעל לכך כי שינויים מהותיים, ככל שיחולו, יפורסמו באופן בולט באתר המכללה, אך לא יהיה באי פרסום ו/או בפרסום מאוחר בכדי לפטור את הסטודנט מאחריותו המפורטת לעיל.

פרק ד' – מעמד הסטודנט במכללה:

8. מעמד הסטודנט במכללה מוגדר לשני מצבים שונים, כדלקמן:
– סטודנט "מן המניין": סטודנט בהליך לימודים שלא הוגדרו לו תנאים מגבילים.
– סטודנט "על תנאי": סטודנט שהתקבל ללימודים במכללה, בכפוף לתנאים שהוצבו לו טרם
קבלתו ללימודים ו/או תנאים מגבילים שיוצבו לו במהלך לימודיו,
כאשר התנאים שהוצבו יפורטו במכתב רשמי מטעם המכללה.
9. מעבר ממעמד של סטודנט "על תנאי" למעמד של סטודנט "מן המניין" ייקבע באופן פרטני ובכתב על ידי ועדת חריגים.

פרק ה' – מסלולי לימוד, נוכחות והשלמת שיעורים:

מסלולי לימוד

10. במסגרת הלימודים במכללה, קיימים 2 מסלולי לימוד, כדלקמן:
– מסלול לימודים פרונטלי בכיתת לימוד
– מסלול לימודים מקוון בלבד.
11. סטודנט אשר נרשם למסלול פרונטלי מודע לכך ששיעורי הכיתה יועברו באחת מכיתות הלימוד של המכללה בתל אביב ו/או אתרי לימוד אחרים במרכז הארץ
12. סטודנט אשר נרשם למסלול מקוון בלבד, יוכל לגשת לשיעורים מוקלטים שיועלו למערכת עד 48 שעות ממועד השיעור הלייב.
למען הסר ספק, יודגש כי נוכחות הסטודנט בשיעורים החיים הינה חובה בשני המסלולים על פי הגדרת חובת נוכחות של לפחות 80% מהשיעורים בקורס.

נוכחות וקבלת תעודות גמר

13. קבלת תעודת גמר מטעם המכללה מותנית בנוכחות של לפחות 80% מהשיעורים וכן בעמידה בתנאי המסלול אליו נרשם, כדלקמן:
תעודת גמר במסלול הכשרה – סטודנט שהגיש פרויקט גמר בתחנות ההגשה ובסיום הקורס וכן מילא אחר חובותיו ע"פ תוכנית הקורס, יהיה זכאי לקבלת תעודת הסמכה במסלול הכשרה מטעם המכללה. סטודנט שלא הגיש פרויקט גמר בסיום המסלול יהיה זכאי לתעודת בקיאות בידע בתחום בו למד.

תעודת גמר בקורס מקצועי – סטודנט שהגיש מבחן בציון עובר ומילא אחר חובותיו ע"פ תוכנית הקורס, יהיה זכאי לתעודת גמר בקורס מקצועי.
14. הקפאה / דחייה של קורס, מותנה בהגשת בקשה בכתב לוועדת החריגים והאישור לכך מותנה רק ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה ובהתאם לסיבת הבקשה.

השלמות שיעורים
15. הצטרפות לשיעור דומה בכיתה במחזור מקביל/עתידי, הינה על בסיס מקום פנוי בלבד ורק לאחר שהוגשה בקשה מסודרת לוועדת החריגים וניתן אישור על ידה.
16. מובהר כי גישה מקוונת לשיעור מוקלט, תהיה בתוקף עד 180 ימים מסיום הקורס.
17. בוגר המכללה, בעל תעודת גמר, שיהיה מעוניין להשלים שיעורים לצרכי ריענון/חזרה על החומר, יוכל להשלים את השיעור המבוקש רק באמצעות גישה לשיעור מוקלט, כאשר הגישה מוגבלת עד שנה ממועד סיום הקורס בו למד. למען הסר ספק, יצוין כי הגישה מוגבלת לשיעורים במסלול קורס זהה לזה שלמד בוגר המכללה, ובכפוף להגשת בקשה מסודרת לוועדת החריגים ולאחר שניתן אישור על ידה.

פרק ו' – ימי התמחות והשמה:

ימי התמחות

18. במהלך תקופת ההכשרה תהיה לחלק מהסטודנטים הזדמנות להתנסות מעשית במסגרת "ימי התמחות" ללא תשלום במקצוע אותו הם לומדים. תקופת ימי ההתמחות הינה בהיקף של 50-100 שעות ו/או כשלושה (3) חודשים. ימי ההתמחות יהיו ללא תשלום עבור תלמידי הקורס אלא כחלק מהכשרתם בקורס.
19. זכאים להשתתף בימי התמחות בארגון חיצוני הם אלו העומדים בקריטריונים הבאים:
– 95% נוכחות פעילה בשיעורים הפרונטליים ו/או בזום
– הגשה מוצלחת של כל המשימות והפרויקטים במועדים הנדרשים
– היעדר בעיות משמעת
– המלצת המרצה הראשי של הקורס
20. המכללה מצהירה כי בינה לבין הסטודנט המתמחה לא יהיו יחסי עובד-מעביד ואין באמור משום התחייבות של המכללה או של הארגון החיצוני להעסקתם של התלמידים המגיעים להתמחות בתום הקורס, אלא בהתאם לשיקול דעתה של המכללה ו/או הארגון החיצוני ובהתאם למשרות הפנויות אצלה.

סיוע בהשמה

21. בסיום תוכנית הכשרה, סטודנטים שסיימו בהצלחה את ההכשרה יהיו זכאים לסיוע בהשמה. ההתחייבות להשמה כוללת הכוונה וייעוץ ראשוני לחיפוש עבודה ומוכנות לראיונות עבודה, חיבור המועמד למספר הצעות למשרות רלוונטיות בתעשייה הישראלית. עם זאת, המכללה אינה מתחייבת למיקום המשרה, גובה השכר ואופי התפקיד. הסיוע בהשמה ינתן לסטודנטים אשר עומדים בקריטריונים הבאים בלבד:
– 95% נוכחות בשיעורים
– הגשה מוצלחת של כל המשימות והפרויקטים במועדים הנדרשים
– היעדר בעיות משמעת
– המלצת המרצה הראשי של הקורס
– חתימה על הסכם השמה בסיום הקורס

פרק ז' – שכר לימוד והסדרת תשלום:

22. עבור הלימודים במכללה, ישולם על ידי הסטודנט שכר לימוד. מידע בנושא שכר לימוד, פריסת התשלומים, הרשמה וכו' כלול בחומר הנשלח לכל מתעניין בקורסי המכללה ומהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות בין הסטודנט והמכללה.
23. יצוין כי טרם ביצוע כל תשלום על חשבון שכר הלימוד, חלה על הסטודנט האחריות לעיין בתקנון זה. יודגש, כי תשלום המקדמה יהווה אישור בדבר מחויבותו של הסטודנט לנהוג על-פי התקנון. האמור יחול גם ביחס לסטודנט המבקש לשלם מראש את שכר הלימוד כולו או חלק ממנו.
24. על הסטודנט להסדיר את אופן תשלומי שכר הלימוד לתוכנית כולה.

25. יובהר, כי ככל שלא יוסדר חוב בגין שכר הלימוד על-פי תקנון זה, תהיה המכללה זכאית, בכל עת, להפסיק את לימודיו של הסטודנט, ויחולו על הסטודנט הכללים החלים על סטודנט שהפסיק לימודיו באופן יזום על ידי המכללה, כמפורט בתקנון זה.
26. לאחר קבלת מכתב הקבלה מהמכללה, ישלם הסטודנט מקדמה על חשבון שכר הלימוד (סכום המקדמה יצוין במכתב הקבלה) וידאג להסדיר את אופן תשלומי יתרת שכר הלימוד.
את המקדמה ניתן לשלם באחת מהדרכים המפורטות להלן:
– במחלקת הכספים של המכללה במזומן, בצ'ק או בכרטיס אשראי.
– בטלפון באמצעות כרטיס אשראי.
– באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של המכללה.

27. את יתרת תשלום שכר הלימוד, ניתן יהיה לשלם באחת מהדרכים המפורטות להלן:
– הוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי.
– הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק.
– תשלום מראש של יתרת שכר הלימוד או חלק ממנה – מזכה בהנחת מזומן פרטים במחלקת כספים.
– מימון על-ידי הלוואה ממוסד שבהסדר.
– מימון שכר הלימוד על-ידי גורם מממן.
– מימון חלקי על-ידי הקרן לחיילים משוחררים.

28. יובהר כי תהליך הרישום לקורס יושלם רק לאחר הסדרת שכר הלימוד המלא ולא יאוחר משבוע לפני פתיחת הקורס אליו נרשם הסטודנט.

מימון שכר הלימוד באמצעות הקרן לחיילים משוחררים

29. לצורך ביצוע תשלום שכר הלימוד מכספי הקרן לחיילים משוחררים, יש להצטייד במסמכים שלהלן:
– אישור על גובה שכר הלימוד.
– טופס אישור על-פי חוק חיילים משוחררים התשנ"ד – 1994, מטעם משרד החינוך.
– שובר לתשלום המענק. את השובר ניתן לקבל באמצעות פניה לרכז/ת הלימודים.
30. במקרה של ביטול הרשמה לפני תחילת הלימודים, יוחזר המענק למשרד הביטחון, הקרן לחיילים משוחררים.

מחלקת הכספים של המכללה

31. השירות שניתן לקבל במחלקת הכספים של המכללה הינו, כדלקמן:
– ביצוע תשלומים ובירור תנועות כספיות.
– קבלת דף חשבון אישי.
– עדכון פרטי התשלום.
– קבלת אישורים על תשלומים שבוצעו ואישור על גובה שכר הלימוד.
– קבלת הפניה לקבל הלוואה מבנקים שבהסדר.
– קבלת שובר לניצול כספי מענק חיילים משוחררים.

פרק ח' – זכויות וחובות הסטודנט:

זכויות הסטודנט

32. הסטודנט זכאי לקבל את כל שעות ההדרכות המפורטות בתוכנית הלימודים אליה נרשם. יחד עם זאת יובהר כי האחריות ללמידה בתוכנית הלימודים וסיום הקורסים בהצלחה, מוטלת על הסטודנט בלבד.

33. הסטודנט זכאי לקבל בתחילת לימודיו, מידע מפורט על הלימודים הצפויים לו במסגרת תוכניות הלימודים אליה נרשם. מידע זה כולל תוכנית לימודים מפורטת הכוללת את רשימת הקורסים, המרצים העתידים ללמדו ומועדי הלימודים של הקורסים.

על אף האמור לעיל, למכללה שמורה הזכות לשנות מעת לעת את מועדי הפעילויות השונות, כולל שינוי מועדי הלימודים ובלבד שהודעה על כך נמסרה לסטודנט מראש.

למען הסר ספק מובהר כי כל שינוי שיערך הן ברשימת הקורסים, הן במועדם והן ברשימת המרצים, ככל שיערך, לא יהווה עילה המצדיקה הפסקת הלימודים מטעם הסטודנט ללא עלות, אלא אם קיבל, בכתב, את הסכמתה של ועדת החריגים.

34. הסטודנט זכאי לקבל מהמכללה, בהתאם לבקשתו, אישור לימודים בכתב מהמכללה. האישור יכלול תאריך, את פרטיו של הסטודנט ואת פרטיו של הקורס אותו הוא לומד.

35. הסטודנט אינו רשאי להיכנס לכיתה עם תינוק (מסיבות מובנות המונעות התנהלות תקינה של השיעור) ועל האם לדאוג לכך כי תוכל להשאיר את התינוק מחוץ לכיתה עם גורם מטעמה, ככל שהיא חפצה להיכנס לכיתה. למען הסר ספק, הוראה זו תחול בהתאמה ובשינויים המחויבים גם ביחס לאב המעוניין להאכיל תינוק בשטח המכללה.

36. הסטודנט אינו רשאי להכניס בעל חיים לשטח המכללה.

37. סטודנט אשר יש בידו אישור רשמי המעיד על לקות למידה, יוכל לקבל, בהתאם להמלצות האבחון, הקלה של תוספת זמן במבחנים, במידה וקיימים כאלה במהלך הקורס.

38. סטודנט זכאי להיכנס חינם לשיעורים בקורס שאליו נרשם עד 12 חודשים ממועד סיום הקורס אליו נרשם בפועל. הכניסה לשיעורים אלו מותנית בתיאום מראש עם מנהל הסטודנטים ועל בסיס מקום פנוי.

חובות הסטודנט

39. הסטודנט מתחייב כלפי המכללה, כדלקמן:

– להתנהג בשטח המכללה בצורה התואמת את החוק ואת המוסר הציבורי.
– לשמור על כבוד המכללה, המרצים, עובדיה וכלל הסטודנטים שלה, הן בשטח המכללה והן מחוץ לה, ולהימנע מלפגוע בשלומם, בגופם וברכושם, שמם הטוב ופרטיותם.
– לציית ולפעול בהתאם להוראות הנהלת המכללה, מרציה ועובדיה הניתנות במסגרת ותוך מילוי תפקידם.
– לשמור על רכוש המכללה, על הסדר והניקיון בתחומה.
– לנהוג ביושר אישי, כולל הימנעות מהונאה בבחינות ובמטלות.
– לא להקליט את שיעורי המכללה בשום דרך, אלא אם כן התקבלה, מראש ובכתב, הסכמתו של המרצה.
– לקיים במלואן את כל החובות הלימודיות האחרות על-פי תקנון זה.

40. הסטודנט מודע לכך כי הפרת כללי המשמעת עשויה לגרור העמדה לדין משמעתי, כמפורט להלן.

41. סטודנט חייב לכבד את סביבת הלימודים במכללה ולא לפגוע בה בשום דרך. בכל מקרה של הפרעה רשאי המרצה בכיתה (או כל איש מנהלה מטעם המכללה) להעיר לסטודנט, ואם זה לא יפסיק את ההפרעה – להורות לו לעזוב מיידית את שטח המכללה.

בכל מקרה של סירוב להיענות להוראת כזו, ידווח המקרה לוועדת המשמעת, אשר תהיה רשאית לפעול בנושא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

42. סטודנט המוזמן לפגישה עם מרצה ו/או עם איש מנהלה המכללה ואינו מופיע לפגישה ללא סיבה מוצדקת, ההחלטה תתקבל שלא בפניו.

פרק ט' – כללי התנהגות במכללה ועבירות משמעת:

43. הסטודנט מתחייב כלפי המכללה, להתנהג בהתאם לכל כללי המשמעת החלים על תלמידי המכללה.

44. הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, צוות המרצים במכללה והסטודנטים במכללה.

45. מקרים של התנהגות המהווה הפרת משמעת, כפי שיפורטו להלן, יועברו לטיפולה של ועדת המשמעת אשר תטפל בכל מקרה שיובא בפניה ותקבע עונשים לפי הצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי, תוך מתן הזדמנות ראויה לסטודנט להתגונן ולהציג את טיעוניו.

46. סטודנט אשר יועלה לוועדת משמעת, יקבל זימון בכתב, כאשר בהודעת הזימון יפורטו הסיבות לעריכת וועדת המשמעת ותאריך הוועדה.
47. עבירת משמעת הינה אחת העבירות כדלקמן, שנעשתה על ידי סטודנט:

א. אי ציות להוראות של אנשי המנהלה של המכללה, מרציה או עובדיה, שניתנו על ידיהם במסגרת מילוי תפקידיהם. לעניין סעיף זה, יראו סירובו של סטודנט להזדהות, כהפרת סעיף זה.

ב. מסירת ידיעה כוזבת למכללה, למנהליה, למרציה או לעובדיה, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה והן בקשר לקבלת הטבות ו/או הנחות כלשהן שניתנו לסטודנט.

ג. מתן עדות שקר בעת פניה לועדת חריגים ו/או בפני ועדת המשמעת, או אי ציות להחלטת ועדת חריגים ו/או ועדת המשמעת, או הימנעות מהופעה בפני ועדת חריגים ו/או ועדת המשמעת על פי דרישה ו/או סיכול עריכת דיון משמעתי מהותי ו/או הכשלת ועדת החריגים ו/או ועדת המשמעת בביצוע תפקידה ו/או התנהלות במסגרת ועדת החריגים ו/או ועדת המשמעת המונעת בירור ענייני של התלונה ו/או הפניה ונועדה להכשיל את הבירור ו/או להפר את סדר הדיון.

ד. הונאה בבחינה, בעבודה ו/או מטלת בית, בעבודת גמר, או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו.

ה. העתקה מסטודנט אחר, סיוע או מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק בבחינה, בעבודה ו/או מטלת בית, בעבודת גמר, או בעבודה אחרת הוטלת על הסטודנט במסגרת לימודי, לרבות הפרה של הוראות הנוגעות להתנהגות במהלך הבחינה, או התנהגות בניגוד להוראות המשגיחים, או התנהגות הפוגעת ו/או עשויה לפגוע בהם.

ו. הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, לעבודת בית, לעבודת גמר, או כל עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו, לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בעל פה.

ז. הפרעה בהדרכה, לעבודה במכללה, וכן הפרעה לכל פעילות אחרת שבמסגרת המכללה.

ח. הפרת הוראות ו/או נהלים ו/או כללים בנוגע לשימוש בציוד ו/או מתקני המכללה המצויים ברשותה (לרבות שלא בשטחה) או שנעשה בהם שימוש מטעמה ובשמה, לרבות מחשבים, אולמות, חדרי לימוד ותרגול, משרדים וכל מתקן אחר.

ט. שימוש בציוד המכללה או במתקנים אחרים שלא במסגרת המטלות הלימודיות שהוטלו על הסטודנט במסגרת לימודיו במכללה.

י. גניבה או נטילה ללא רשות של רכוש בבעלות המכללה או רכוש הנמצא ברשותה או תחת אחזקתה.
יא. גרימת נזק, בזדון או ברשלנות, לרכוש המכללה, בין אם מצויים בשטח המכללה ובין אם לא, לרבות ציוד, מחשבים, כיתות, אולמות, חדרי לימוד ותרגול, משרדים וכל מתקן אחר.

יב. אי שמירה על סדר ו/או גרימת לכלוך בשטח המכללה, לרבות הדבקת מודעות במקומות שלא הוקצו לכך.

יג. הפרעה בזדון לסדר התקין במכללה ולניהולה התקין.

יד. התנהגות פרועה, הקמת מהומה, התססה, השתתפות בתגרה או התנהגות אלימה (מילולית ו/או פיזית), בין שנעשו בשטח המכללה ובין שנעשו בסמוך לה, בין שנעשו כלפי המכללה, העובדים, המרצים והסטודנטים ובין כלפי צדדים שלישיים.

טו. התנהגות בלתי זהירה או הפרת הוראות הבטיחות בכיתות הלימוד או במתקנים אחרים.

טז. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבוד מנהלת המכללה ו/או מרציה ו/או עובדיה של המכללה או של סטודנטים אחרים, או הפרעה במילוי תפקידם אם נעשתה בהקשר למעמדם ו/או תפקידיהם של הנפגעים כמרצים או כעובדים, בין אם נעשתה בתחומי המכללה ובין אם נעשתה בכל מקום אחר שבו נמצא בתוקף היותו סטודנט במכללה.

יז. פעילות פוליטית המהווה הסתה כנגד המדינה או כנגד כל תנועה אחרת, או כל פעילות פוליטית אחרת, או כל התארגנות להפגנות או קיום הפגנות בין שהן על רקע פוליטי או שאינן על רקע פוליטי שנעשו בתחומי המכללה או בסמוך לה, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת המכללה.

יח. פרסום מסרים או פרסומים מכל סוג שהוא ובכל מדיה שהיא, אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשותיו של ציבור או כדי לפגוע במוניטין של המכללה או בשמה הטוב, לרבות בשמם הטוב של הסטודנטים, המרצים והעובדים במכללה.

יט. התנהגות שאינה הולמת את סטודנט המכללה

כ. כל התנהגות של סטודנט במכללה, המהווה עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל, אשר בוצעה בקשר עם היותו סטודנט במכללה בן אם בוצעה בשטח המכללה ובין אם בוצעה שלא בשטח המכללה. למען הסר ספק, ההליך בפני ועדת המשמעת אינו מהווה תחליף להליך פלילי ו/או הליך אזרחי, שייתכן שינקטו נגד הסטודנט לאור התנהגותו והתנהלותו.

כא. הטרדה מינית בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.

כב. פגיעה בפרטיות בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

כג. כל ניסיון סיוע לאחר או שידול, במעשה או במחדל, לבצע את אחת מעבירות המשמעת המפורטות לעיל.

עונשים

48. סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי לאחד או יותר מן העונשים המפורטים להלן:

א. אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה.

ב. ביטול הנחה בשכר לימוד, או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע, גם בדיעבד. למען הסר ספק, יצוין כי ביטול ההנחה יכול להיעשות באופן מלא או חלקי, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המשמעת.

ג. מניעת שימוש במתקני המכללה, כולל כיתות הלימוד למשך תקופה שתיקבע.

ד. פסילת בחינה שהסטודנט נבחן בה או חלקים מהבחינה, וכן פסילת עבודת בית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת לימודיו. דין פסילת בחינה או עבודות כאמור כדין כישלון בקורס, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

ה. איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.

ו. ביטול השתתפות בקורס או בקורסים, גם בדיעבד.

ז. עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט, או סיום לימודיו למשך תקופה שתיקבע.

ח. ביטול בדיעבד של זכויות או הישגים בלימודים, לרבות שלילת זכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על לימודי הסטודנט במכללה.

ט. הרחקת הסטודנט מהמכללה, לרבות הרחקה פיסית ו/או אקדמית, חלקית או מלאה, לתקופה מוגדרת וזמנית או לצמיתות, לרבות הרחקה ממתקני המכללה ו/או מפעילות המתקיימת מטעם המכללה או בשטחה, כולם או מקצתם, ו/או מניעת שימוש ו/או איסור השתתפות בלימודים ובבחינות.

י. פיצוי בגין גרימת נזק ו/או אובדן לרכוש המכללה ו/או בזבוז משאבי המכללה, במלוא סכום הנזק/ האובדן/ הבזבוז שנגרם, או חלק ממנו.

יא. קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית מסכום שכר הלימוד המלא לסטודנט מן המניין .

49. עונש שהוטל על סטודנט, יכול שיינתן, כולו או מקצתו, באופן מלא, חלקי, על תנאי, לצמיתות או לתקופות מוגדרות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המשמעת. העונש ייכנס לתוקפו מרגע המצאת החלטת ועדת המשמעת לסטודנט.

50. בנוסף לעונש שהוטל על הסטודנט, רשאית ועדת המשמעת לחייב את הסטודנט להתנצל בפני אדם שבכבודו ו/או בגופו ו/או ברכושו ו/או בפרטיותו הוא פגע וכן רשאית ועדת המשמעת לקבוע את צורת ההתנצלות ותוכנה.

51. למען הסר ספק, מובהר כי לועדת המשמעת יש את הזכות להטיל על סטודנט מספר עונשים מרשימת העונשים המפורטים לעיל, בגין עבירת משמעת אחת. העונשים יוטלו במצטבר ו/או באופן חופף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המשמעת.

52. לחייב את הסטודנט להתנצל בפני אדם שבכבודו ו/או בגופו ו/או ברכושו ו/או בפרטיותו הוא פגע וכן רשאית ועדת המשמעת לקבוע את צורת ההתנצלות ותוכנה.

53. מובהר כי אין באמור לעיל, ובהפעלת סעיפי המשמעת כלפי הסטודנט, בכדי לפגוע בזכויותיה של המכללה לפנות כנגד הסטודנט לערכאות השיפוטיות, בגין נזקים, ישירים או עקיפים, אשר נגרמו למכללה ו/או מי מטעמה, כתוצאה מאותה עבירת משמעת.

פרק י' – הפסקת לימודים:

הפסקת לימודים יזומה על ידי המכללה

54. הפסקת לימודים לסטודנט שהינה יזומה על ידי המכללה, תישקל בנסיבות הבאות:

– הסטודנט לא עמד במטלות האקדמיות שנקבעו.
– הסטודנט לא עמד בהתחייבויות כספיות כלפי המכללה .
– הסטודנט עבר על כללי המשמעת והתקבלה החלטה על הפסקת לימודיו על ידי ועדת המשמעת.

55. סטודנט שהופסקו לימודיו בשל אחת מהסיבות לעיל או מכל סיבה אחרת בהתאם לתקנון המכללה, יקבל על כך הודעה בכתב מהגורם המוסמך.

56. למען הסר ספק, יצוין כי במקרה של הפסקת לימודים יזומה על ידי המכללה, ינתן החזר כספי, מלא או חלקי, בכפוף למדיניות הביטולים של המכללה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ובלבד וישנה זכאות להחזר כספי.

הפסקת לימודים לפי בקשת הסטודנט

57. הפסקת לימודים לפי בקשת הסטודנט וקבלת החזר כספי תעשה בהתאם למדיניות הביטולים של המכללה ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

58. על אף האמור לעיל, ככל וישנן נסיבות מיוחדות, רשאי הסטודנט לפנות בכתב לועדת החריגים של המכללה, אשר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאשר לסטודנט להפסיק את לימודיו ולקבל החזר כספי (יחסי או חלקי) ו/או ליתן כל פתרון ו/או החלטה אחרת, הכל כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת החריגים.

פרק יא' – מדיניות ביטולים:

59. מדיניות הביטולים של המכללה הינה כמפורט בטבלה להלן המופיעה גם במסמך ההרשמה של הסטודנט למכללה וכפי שהובהר לסטודנט במסגרת הליך הרישום ללימודים.
60. ביטול הרשמה שייעשה עד 14 יום מיום ביצוע ההרשמה ובתנאי שהביטול יעשה עד 10 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, יהיה ללא תשלום וכספי המקדמה יוחזרו במלואם.
61. ביטול הרשמה שייעשה בתוך 9 ימים לפתיחת הקורס, יחייבו בתשלום בסך 50% משכר הלימוד.
62. ביטול הרשמה שיעשה לאחר 30 יום ממועד פתיחת הקורס יחייב בתשלום 75% משכר הלימוד.
63. ביטול הרשמה שיעשה לאחר 31 יום מפתיחת הקורס יחייב בתשלום מלא (100%) משכר הלימוד.
64. המכללה לניו מדיה לא תיתן החזר כספי כלשהו ו/או תאשר ביטול הרשמה לקורסים והחזרת כספים לסטודנטים המבקשים להפסיק לימודים עקב מעבר ללמידה מקוונת או עקב בעיות אחרות הנובעות מאי אפשרות קיום הקורס בכיתת הלימוד באופן פרונטלי אלא אך ורק בהתאם להוראות הדין ולהוראות תקנון המכללה.

פרק יב' – תנאים כללים:

65. הקורס הנ"ל מטעם המכללה לניו-מדיה. ניהול הקורס, ביצוע רישום וכל דבר בנושא הקורס באשר הוא מנוהל ומתוחזק ע"י המכללה ומי מטעמה.
66. המכללה שומרת לעצמה הזכות לדחות או לבטל הקורס מסיבות בלתי צפויות או מיעוט נרשמים.
67. המכללה שומרת, לעצמה הזכות לבצע עדכונים בתוכנית הלימודים או בשיבוצי מרצים לפי דעתה המקצועית במטרה לשפר ולעדכן את תוכנית הקורס בזמן אמת.
68. המכללה שומרת לעצמה הזכות להפסיק לימודי משתתף/ת במקרה של התנהגות לא נאותה וע"פ תקנון המכללה.
69. קבלת תעודת מותנית בנוכחות של לפחות 85% מהמפגשים ובהתאם לתנאי המסלול.
70. המכללה אינה אחראית להשלמת תכנים שהועברו בקורס אך לא הגיעו לידיעת התלמיד כתוצאה מנוכחות חלקית או מהיעדרות החורגת מהסף האמור לעיל. האחריות על השלמת תכנים כאמור, חלה על התלמיד.
71. המכללה אוסרת על צילום ו/או הקלטה ו/או העברה של כל חומר המועבר במהלך ההרצאות ו/או לעשות בו שימוש מלבד לצרכי לימוד אישי.
72. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במכללה ושאין למכללה שליטה עליהם ושלא ניתן היה לצפותם מראש, או אם כתוצאה מכח עליון, לרבות, אך לא רק, מגיפה, וירוס, מלחמה, מהומות, שביתות, משבר פוליטי/מדיני, תופעות טבע חריגות וכו', לא תהיה בידי המכללה האפשרות לקיים את שיעורי הקורס בכיתת הלימוד באופן פרונטלי, המכללה תמשיך ללמד את הקורס בפורמט למידה מקוון, כאשר חלק מהשיעורים יועברו באמצעות סרטוני הדרכה מוקלטים וחלק באמצעות מפגשים מונחים במערכת למידה מרחוק (דוגמת זום ואחרות).
73. המכללה לא תישא בכל אחריות לכל נזק [לרבות נזק גוף], הפסד, אבדן, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש, הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מהסטודנטים ו/או בכל תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לסטודנט, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל הלימודים במכללה והסטודנט מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכללה לניו-מדיה, בקשר לכך. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות התקנון ו/או כל עניין אחר הנוגע ללימודים במכללה לניו-מדיה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.
74. המכללה מאפשרת גישה חופשית לשיעורים מוקלטים עד 6 חודשים מסיום הקורס.
75. המכללה מאפשרת לבוגרי הקורס הנ"ל להצטרף לשיעורים עתידיים ללא עלות, אך על בסיס מקום פנוי לתקופה של עד 12 חודשים מסיום הקורס.
76. סמכות השיפוט המקומית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות התקנון ו/או כל עניין אחר הנוגע ללימודים במכללה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.

77. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במכללה ושאין למכללה שליטה עליהם ושלא ניתן היה לצפותם מראש, או אם כתוצאה מכח עליון, לרבות, אך לא רק, מגיפה, וירוס, מלחמה, מהומות, שביתות, משבר פוליטי/מדיני, תופעות טבע חריגות וכו', לא תהיה בידי המכללה האפשרות לקיים את שיעורי הקורס בכיתת הלימוד באופן פרונטלי, המכללה תמשיך ללמד את הקורס בפורמט למידה מקוון, כאשר חלק מהשיעורים יועברו באמצעות סרטוני הדרכה מוקלטים וחלק באמצעות מפגשים מונחים במערכת למידה מרחוק (דוגמת זום ואחרות).

78. הסטודנט מאשר בזאת, שקרא והבין תקנון זה במלואו וכלליו ידועים לו ומוסכמים עליו, ובהשתתפותו בקורסים המועברים במכללה הינו מאשר ומתחייב כי ימלא אחר הוראות התקנון, וכי אלו מחייבות אותו והוא פוטר את המכללה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, הנוגע ללימודים במכללה.

המכללה לניו-מדיה מאחלת לך הצלחה בלימודיך

רוצים לדבר עם יועץ?
מעוניינים במשהו?

כל השדות חובה

    אנחנו זמינים כמעט בכל מקום
    דילוג לתוכן